Projekt Service-learning

Service-learning, je kurzom, ktorý v sebe zahŕňa prvky služby a vzdelávania, ide o učenie sa službou. Na základe tohto prístupu ,, učenia sa službou“ sme fungovali počas celého nášho pôsobenia v OZ Venuše. V rámci tohto kurzu sme sa stali priamymi aktérmi pomoci pre OZ Venuše. Priamo sme sa podieľali na rozpoznaní potrieb tejto komunity a následne sme sa snažili o skvalitnenie vybraných druhov služieb. Podieľali sme sa na realizácií konferencie ,, Aktívny život s chorobou v starobe “, snažili sme sa pomôcť predovšetkým s propagáciou - vytvorili sme a rozoslali pozvánky pre hostí, spravili sme viacero druhov letákov, plagát, vytvorili sme aj prezentáciu v power pointe, ktorá informovala o činnostiach občianskeho združenia  a zároveň sme aj pomáhali zabezpečiť organizačnú stránku konferencie. Na pôde Prešovskej univerzity sme zrealizovali akciu ,, Mikulášsky koláčik“, ktorá spočívala v predaji koláčikov, z ktorej výťažok putoval práve pre OZ Venuše. Do predaja koláčikov sme zapojili aj samotné členky OZ Venuše, ktoré s radosťou prezentovali a predávali svoje výrobky a boli príjemným oživením celej akcie. V rámci tejto akcie sme šírili aj osvetu smerom k zdravým ľuďom, prostredníctvom nami vytvorených letákov. Mali sme v pláne ešte ďalšie činnosti smerom k OZ Venuše, ktoré sme žiaľ pre krátkosť času nestihli zrealizovať. Vďaka tomuto kurzu sme nielenže spoznali skvelých ľudí plných optimizmu, ale sme sa aj veľa naučili a nadobudli sme kopec skúseností pri práci s onkologickými pacientkami. Veríme, že sme boli príjemný oživením pre členky OZ Venuše a že sme naplnili očakávania aj zo strany OZ Venuše. Ďakujeme za spoluprácu pani Kurtovej a ostatným členkám OZ Venuše.

Študenti sociálnej práce FF, Prešovskej univerzity