Naša činnosť

Psychosociálna pomoc

Zabezpečujeme ju v informačno-poradenskom centre na Požiarníckej 17 v Prešove, v utorok od 10:00 do 12:00 hod. a vo štvrtok od 14:00 do 16:00 hod. Zároveň sa realizuje aj klubová činnosť 1x v mesiaci.

Program klubových stretnutí je zameraný na psychickú podporu, povzbudenie počas liečby a na zvyšovanie aktivít v komunite. Členky združenia vedieme k solidarite s novými pacientkami.

Cieľové skupiny tejto činnosti sú dve:

  • súčasné pacientky – ženy v liečbe
  • pacientky v dispenzári – ženy po liečbe

Osveta zdravým ľuďom

Hľadáme nové formy. OZ Venuše uzavrelo partnerstvo s Prešovskou Univerzitou – Fakultou Zdravotníctva. Spolu so študentkami uvedenej fakulty sme absolvovali stretnutia so študentkami na stredných školách. Obsahom stretnutí je samovyšetrenie prsníkov na fantóme, informácie o priebehu liečby, o podpornej skupine v Prešove.

V r. 2010 sa uskutočnili stretnutia členiek OZ Venuše  so žiakmi na základných a stredných školách v Prešove.

V r. 2011 OZ Venuše zabezpečilo stretnutia na základných školách v Kapušanoch, Ľuboticiach, a stredných školách v Prešove. Týchto stretnutí bolo 7.

10.11.2011 OZ Venuše zorganizovalo konferenciu Význam podporných skupín pre ženy z Prešova a okolia.

Osveta - pomoc chorým ľuďom

V roku 2007 sme rozšírili aktivity nášho OZ tým, že sme uskutočnili stretnutia s pacientami vo FN na oddelení RAT. Mnohí pacienti sa cítili opustení a bezradní (neboli miestni – Prešovská FN má veľkú spádovú oblasť – Poprad, Stará Ľubovňa, Snina, Svidník, Vranov a pod.) Vyjadrovali sa, že po oznámení diagnózy nerozumeli, alebo zabudli, čo im hovorili lekári. Niektorí sa nevedeli zorientovať v zákonoch a dávkach sociálnej pomoci. Pacienti nám navrhli, aby sme chodili do nemocnice v ten deň, keď zasadá komisia pre onkologických pacientov – a to je každý štvrtok. Takýchto stretnutí s novými onkologickými pacientami sme v období február – jún 2007 mali 16. Zabezpečovali ich členky OZ. Tieto stretnutia sa realizovali na báze dobrovoľnosti zo strany OZ aj pacientov. Kto nemal záujem – nezúčastňoval sa. Pre pacientov sme vydali letáčik Sociálna pomoc pre onkologických pacientov.

Osobné stretnutia s pacientami ukázali, že takáto osveta – pomoc chorým ľuďom – je veľmi potrebná. Z tohto dôvodu sme požiadali vedenie FNsP v Prešove o možnosť spolupráce. Vzhľadom na to, že zmluva o spolupráci a partnerstve OZ Venuše a FNsP v Prešove bola podpísaná, pokračujeme v uvedených aktivitách aj v roku 2010.

V r. 2011 sa OZ Venuše nezúčastňuje stretnutí s pacientami vo FnsP J.A.Reymana v Prešove na oddeleniach OKO a RAT. Tieto stretnutia zabezpečuje Nemocničná dobrovoľnícka služba.

OZ Venuše zabezpečuje informačné letáky a časopisy pre onkologických pacientov.

Obhajovanie práv onkologických pacientov

Vystúpenie predsedníčky OZ Venuše na novembrovom zasadnutí MZ. Informácie o sociálnej situácii súčasných onkologických pacientov so žiadosťou:

  • o poskytnutie sociálnych pôžičiek pacientom v liečbe
  • kompenzáciu nájmu pacientom v liečbe
  • vytvorenie Agentúry na podporu zamestnania pre pacientov po liečbe

V júni 2011 predsedníčka spolu s členkami OZ Venuše sa zúčastnila stretnutia s ministrom zdravotníctva Ivanom Uhliarikom. Poukázala na to, že na reformy v zdravotníctve neboli a nie sú pacienti pripravení. Chýba osveta zo strany štátu – ministerstva. Zdravotné poisťovne nemenežujú svojich poistencov. ZŤP ľudia a starší pacienti sa stávajú rukojemníkmi v systéme : nemocnice, zdravotné poisťovne, farmaceutické firmy.

V auguste 2011 predsedníčka OZ Venuše vystúpila na MZ, kde vyjadrila protest so znížením zliav pre ŤZP ľudí a držiteľov Jánskeho plakiet.